Relații cu publicul

Cautare în stiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Informații publice

Achiziții Publice

Compartiment Investiții

Evidența persoanelor

Compartiment Mediu

Protecție civilă

Poliția locala

Despre oraș

Alte informații

Știri

Anunț de angajare - post operator la recoltare și toaletare arbori

Clic pe imagine pentru a mări
  Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4, organizează la sediul autorităţii publice concurs pentru ocuparea cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată a postului vacant din cadrul Serviciului Public Sere și Zone Verzi, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, după cum urmează:

   MUNCITOR CALIFICAT – operator la recoltarea și toaletarea arborilor forestieri, treapta IV - 1 post

  CONDIȚII DE PARTICIPARE :

     a) condiţii generale de participare la concurs, conform art. 3 din „Regulamentul privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi al serviciilor şi instituţiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj”:

  • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

  • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  • are capacitate deplină de exerciţiu;

  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

    b) condiţii specifice de participare la concurs:

  • studii generale;

  • certificat de calificare - operator la recoltarea și toaletarea arborilor forestieri;

  • vechime în muncă/specialitatea necesară.

  CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

  Proba practică se va desfăşura în data de 25.08.2021, ora 11:00, iar interviul se va susține în data de 31.08.2021 ora 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj.

   Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Lugoj – Biroul Relații cu publicul până la data de 17.08.2021, inclusiv.

  Tematica probei practice și atribuțiile prevăzute în fișa postului se afișează pe pagina de internet a autorității publice locale la secțiunea anunțuri concursuri.

   Relaţii suplimentare la Biroul relaţii cu publicul, camera 7, tel. 0256/352240, interior 210.03.08.2021

Ultimele zece știri: