Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

autorizatii trafic greu

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Știri

ANUNȚ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE LA LICITAȚIE
  În temeiul art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 06, luna septembrie, anul 2022, ora 11, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, str. P-ța Victoriei, nr. 4, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei SC CIOROGARIU ELENA AGENT DE ASIGURĂRI SRL, CUI 14505100, la prima licitație:Denumirea bunului mobil
Desciere sumară
Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, fără TVA (lei) Cota TVA/neimpozabil/scutit
Autoturism SKODA FABIA nr. identificare TMBPY16Y964546923, an fabricație 2006 6.810 neimpozabil  Creditor:
  - Municipiul Lugoj — Proces-verbal de sechestru nr. 48567/18.05.2022
  Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
  Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
  Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente:
    a) oferta de cumpărare;
    b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației. Plata taxei se va efectua în contul RO79TREZ6235006XXX000071, beneficiar Municipiul Lugoj, cod de identificare fiscală 4527381, deschis la Trezoreria Municipiului Lugoj;
     c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
Ofertanţii se pot prezenta la licitaţie direct sau prin mandatari care dovedesc mandatul prin procură specială în formă autentică.
    d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului;
    e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
    f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
    g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/pașaport;
    h) declarația pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
  Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: nu sunt
  Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
  Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.
  Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul Primăriei Municipiului Lugoj din Lugoj, P-ța Victoriei, nr. 4, camera 3B, parter sau la numerele de telefon 0256 352240 interior 219, 0772085535.

24.08.2022

Ultimele zece Știri: