Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

autorizatii trafic greu

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Știri

Anunț angajare Clubul Sportiv Municipal Lugoj

Clic pe imagine pentru a mări

  Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4, organizează la sediul autorităţii publice concurs pentru ocuparea cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată a postului vacant de Șef Serviciu, gradul I - 1 post, din cadrul Clubului Sportiv Municipal Lugoj, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj.


  CONDIȚII DE PARTICIPARE :

  a) condiţii generale de participare la concurs, conform art. 3 din „Regulamentul privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi al serviciilor şi instituţiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj”
:
   • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

   •cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

   •are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

   •are capacitate deplină de exerciţiu;

   •are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

   •nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

  b) condiţii specifice de participare la concurs:
  - studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura de știință științe economice;
  - vechime în muncă / specialitatea necesară - 1 an.

   CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
  Proba scrisă se va desfăşura în data de 29.06.2022, ora 11:00, iar interviul se va susține în data de 05.07.2022, ora 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj.
   Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Lugoj - Biroul Relații cu publicul până la data de 21.06.2022, inclusiv.
  Bibliografia și atribuțiile prevăzute în fișa postului se afișează pe pagina de internet a autorității publice locale la secțiunea anunțuri concursuri.
  Concursul va fi afișat la data de 07.06.2022, pe pagina de internet a autorității publice locale la secțiunea anunțuri concursuri .
Relaţii suplimentare la Biroul relaţii cu publicul, camera 7, tel. 0256/352240, interior 210.

07.06.2022

Ultimele zece Știri: